PERFORMANCE ART

VIDEO OBJECT TEXT PHILOSOPHY ACTION

GOLEM: TRANSPARENCY TOASTPerformance-Appearance 
on
II Perfidia Perfearance
during exhibition of Jan Piekarczyk
Galeria XX1 (MCKiS)
Warsaw, 1.04.2012

("definition" of appearance created by Przemysław Kwiek)
photo: Kuba Garścia

GOLEM/Pracownia samowystarczalna (GOLEM: Laboratory of self-sufficient")

Wystawa Adama Gruby pt. 'GOLEM: Pracownia Samowystarczalna'
Dokumentacja foto: filmlove.pl ; Grzesiek Mart ; Model zaproszony do wykonania performance w instalacji: Patryk Wiśniowski
kurator: Marta Kudelska

Doświadczenie sztuki performance zamkniętej w ramach wystawy może być mylone z fragmentem, ułamkiem opowieści. To, co najistotniejsze dzieje się zaledwie chwilę. W efekcie pozostaje część będąca samowolnym elementem, pozbawionym naturalnych struktur. „GOLEM: Pracownia Samowystarczalna” Adama Gruby staje się poprzez to polem negocjowania pomiędzy artystą a instytucją, przestrzenią a przedmiotem.
W swoich działaniach artysta wychodzi poza lingwistyczny charakter opisywania rzeczywistości. Stara się uchwycić istnienie, zderzyć je z nieustannym konstruowaniem siebie jako medium opowieści, stając się tym samym początkiem narracji kreowanej nie poprzez słowa, ale interakcję i wyszukiwanie sensów w szczelinach fragmentów.[eng]Experience of performance art in the exhibition closed may be confused with a fragment, a fraction of the story. This is what is important is happening just a moment. The result is some element of arbitrariness which is devoid of natural structures. "GOLEM: Laboratory of self-sufficient" by Adam Gruba is through a field of negotiation between the artist and the institution, space and object.
In so doing, the artist goes beyond the linguistic nature of describing reality. It tries to capture existence, they collide with the incessant construction of self as a medium of stories, thus becoming the beginning of the narrative of one created not by words, but to interact and search for meanings in the interstices of fragments.